Welcome to Vijayaba National College - Maho, Sri Lanka

Past Principals

R.D. Sirisena
E.L. Wejemanna
R.D. Sirisena
H.L. Rathnapala
B.R. Balase
B. Jayasooriya
J.W.E. Amarasekara
L.L.P. Kbral
K.A. Velupille
D.A. Jayathilaka
K.A. Velupille
R.B. Gallella
S.Y. Abyawardana
P.M. Kumaradasa
D.C. Rajapaksha
G.W. Keerthiwansha
P.M. Kumaradasa
D.R. Athalage
L.H.B. Aberathna
P.M. Kumaradasa
P.M. Piyadasa
W. Thennakon
D.M. Herath Banda
P.M. Piyadasa
W.M. Abesinghe
T.M.H. Thennakon
D.M.C. Dissanayake
E. Upasena
J.M.S.B. Jayasundara
L.W. Somathilake
D.M.C. Dissanayake
D.G. Ghnamali Diviyagahagedara

K.M. Dissanayake

1946. 01. 03 - 1947. 10. 01
1947. 10. 01 - 1948. 01. 01
1948. 01. 05 - 1949. 04. 29
1949. 04. 29 - 1951. 01. 01
1951. 01. 02 - 1952. 05. 11
1952. 05. 11 - 1952. 09. 30
1952. 09. 30 - 1953. 01. 05
1953. 01. 05 - 1954. 01. 07
1954. 01. 07 - 1955. 01. 04
1955. 01. 04 - 1957. 02. 02
1957. 02. 02 - 1957. 03. 01
1957. 03. 01 - 1961. 01. 02
1961. 01. 02 - 1961. 05. 01
1961. 05. 01 - 1968. 05. 07
1968. 05. 07 - 1970. 10. 01
1970. 10. 01 - 1974. 09. 01
1974. 09. 01 - 1975. 05. 08
1975. 05. 08 - 1979. 03. 13
1979. 03. 13 - 1983. 06. 16
1983. 06. 17 - 1984. 02. 29
1984. 03. 01 - 1984. 05. 31
1984. 06. 01 - 1988. 10. 04
1988. 10. 05 - 1991. 01. 22
1991. 01. 23 - 1991. 10. 31
1991. 11. 01 - 1994. 09. 19
1994. 09. 20 - 1996. 08. 20
1996. 08. 20 - 1997. 03. 27
1997. 03. 27 - 1999. 07. 22
1999. 07. 22 - 2000. 02. 01
2000. 02. 01 - 2002. 11. 28
2002. 11. 28 - 2004. 10. 10
2004. 10. 11 - 2007. 11. 11

2007. 11. 11 - 2010. 07. 17